Nie pre deti, ale s deťmi

Spolupráca (iným pomenovaním kooperácia) predstavuje najvyššiu formu medziľudskej súčinnosti. Spolupráca medzi ľuďmi prebieha vždy, keď sa aspoň dvaja ľudia rozhodnú pre spoločný postup pri dosahovaní ich cieľov. Vytvoria tím. Členovia tímu sa navzájom podporujú a podnecujú k efektívnej práci a vytvárajú skutočne výkonný jednotný organizmus. 

Participácia spolu s deťmi znamená spoluúčasť, spolupodieľanie sa na rozhodovaní o veciach, ktoré sa detí dotýkajú. Všetky deti majú právo byť vypočuté, teda majú právo vyjadriť svoje názory, ktorým je potrebné venovať veku primeranú pozornosť. Participácia vyjadruje priestor pre vlastnú sebarealizáciu v spoločnosti. Zapájaním detí veľmi dobre investujeme do výchovy aktívneho, zodpovedného občana v dospelom veku. Významnou hodnotou participácie je vzájomné vnímanie detí a dospelých ako kompetentných partnerov. Len takýmto postojom môžu spoluvytvárať lepší svet, v ktorom bude vládnuť spravodlivosť, dobro a láska a zároveň takto bude môcť každý uplatniť svoj jedinečný potenciál.

Je veľmi dôležité, aby deti zažívali participáciu už v detstve. To, že je pre deti v rodinách, v školách, v spoločenstvách vytváraný priestor pre vyjadrenie svojich názorov, pre vlastnú sebarealizáciu, pozitívne formuje ich osobnosť. Je potrebné, aby boli deti zapájané a vedené práve ku konaniu dobra a k angažovanosti v takých oblastiach, ktoré prispievajú k dobru pre všetkých. Ak sú deti vychovávané k dobročinnosti, v ich dospelosti bude angažovanie sa pre spoločné dobro spojené s vnútornou motiváciou a nie s nejakou povinnosťou, nechuťou či postojom robím „niečo za niečo“.

Ciele pri detskej participácii:

  • počúvať deti, povzbudiť ich nápady, posilniť ich v tom, aby pozitívne ovplyvnili okolie a učili sa riešiť problémy,
  • snaha, aby deti zažili, že môžu meniť veci okolo seba a vďaka tomu boli odolnejšie voči manipulácii,
  • usilovať sa o zvyšovanie podpory detskej angažovanosti v obciach.

DOBROtím prekonáva aj náročné prekážky. V Šali sa deti s animátormi rozhodli pripraviť narodeninovú oslavu pre deti z detského domova. Deti stáli pred veľkou a dôležitou úlohou stretnúť sa s vedením detského domova a dohodnúť sa na spoločných krokoch. DOBROtím zapája celú komunitu a slúži komunite pre spoločné dobro. Podobne, ako sa to udialo v Rabčiciach, kde deti s pomocou dospelých opravili starý kríž, čo inšpirovalo aj ostatných, ktorí sa spojili a opravili ďalšie dva. Niekedy sa stane, že deti chcú vykonať veľký DOBROčin, no okolnosti sa zmenia a nakoniec vykonajú malý skutok. Aj keď deťom nedopadne DOBROčin podľa predstáv, je dôležité ukázať im, že zanechali za sebou pozitívnu stopu a pomôcť im uvedomiť si, že to boli oni, kto začali šíriť dobro. 

„Deti práca veľmi bavila, hlavne, keď za pomoci dospelých mohli píliť, strihať, kosiť, … s  vedomím, že touto dobrovoľnou službou prispejú k zveľadeniu nášho spoločného okolia. Ľudia hodnotili našu činnosť veľmi pozitívnymi ohlasmi, správami, povzbudeniami, ktoré sú pre nás hnacím motorom.“

(animátori z obce Rakúsy)