Veďme deti k Laudato si‘

Ak chceme bojovať proti klimatickej kríze, potrebujeme ľudí, ktorí lepšie porozumejú súvislostiam medzi ľudskou činnosťou a procesom v prírode, ale potrebujeme aj viac lásky k prírode a všetkým formám života. Pre obe – lásku i lepšie porozumenie – je kľúčová výchova. Cez projekt DOBROčiny chceme viesť deti, aby sa s väčšou odvahou starali o svojich blížnych a náš spoločný domov. Chceme, aby počúvali „volanie našej Zeme“ a nadobúdali cnostný zodpovedný životný štýl. Nemáme moc ovplyvniť množstvo emisií do ovzdušia, ale svojimi slovami a činmi ovplyvňujeme atmosféru, v ktorej vyrastajú naše deti. Môžeme ich viesť k znižovaniu odpadu, ochraňovaniu prírodných zdrojov, k dobrovoľníctvu, nesebeckosti, otvorenosti voči trpiacim a sebadarovaniu. Uistime ich, že majú nezastupiteľné miesto v našom spoločnom domove, a to nielen cez príbehy, výlety, modlitbu a hry, ale aj cez ich vlastné dobročiny. Najlepší učitelia sú tí, ktorí dokážu žasnúť. Žasnú, a preto sa chcú podeliť o krásu, ktorú objavili. Nech sa nám všetkým darí byť takýmito animátormi Laudato si’.

…náš spoločný domov je ako sestra, s ktorou sa delíme o existenciu, aj ako krásna matka, ktorá nás prijíma vo svojom náručí. (porov. Laudato si’, 1)